Informatie over immoFILTER.be

Gebruiksvoorwaarden

GEBRUIKSVOORWAARDEN immoFILTER

1. immoFILTER. Deze gebruiksvoorwaarden behoren toe aan immoFILTER BV, met maatschappelijke zetel tLeuven, Interleuvenlaan 62 Bus 54, met ondernemingsnummer 0699.578.153 en met e-mail: info@immofilter.be.


2. Dienstverlening. immoFILTER is een onafhankelijk platform|tool met focus op ontzorging, zodat de huur, aan -en verkoop of verbouwing van een woning zorgeloos en vlot kan verlopen. immoFILTER verzamelt daartoe de geschikte expertise en diensten in één gemakkelijk bereikbaar online platform. Via www.immofilter.be en www.immofilter.com (de Website) kunnen dienstverleners een account aanmaken en een profiel aanmaken om hun diensten en realisaties kenbaar te maken aan het publiek. Particuliere consumenten (kopers, verbouwers) kunnen zelf ook een account aanmaken (=lid worden), realisaties of zoekertjes plaatsen en|of profielen van dienstverleners consulteren en rechtstreeks met deze dienstverleners in contact treden met het oog op het contracteren van deze diensten (de Dienstverlening). Door lid te worden en het plaatsen van realisaties en profielen/showrooms gaan gebruikers ermee akkoord dat zij door andere immoFILTER-leden gecontacteerd kunnen worden via het intern immoFILTER chat-systeem. Tot slot biedt immoFILTER ook enkele gratis tools als aanvulling: Huisbezoek-rapport, KIDS Huisbezoek-rapport en KOT-rapport.


3. U.
U bent een consument die gebruik maakt van de gratis tools van immoFILTER en/of op zoek naar een dienstverlener met de geschikte expertise met oog op het contracteren van de aangeboden diensten of een dienstverlener met expertise die haar diensten kenbaar wil maken aan het publiek via de Website en door consumenten gecontacteerd wenst te worden met het oog op het contracteren van deze diensten of het plaatsen van een realisatie. Om je te kunnen registreren dient er voorafgaand een aanvraag te sturen.


4. Toepasselijkheid. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen immoFILTER en Uzelf met betrekking tot de Dienstverlening en dit vanaf de registratie van Uw account (de Overeenkomst). Via deze registratie erkent U kennisname en aanvaarding van deze gebruiksvoorwaarden. immoFILTER zal U eventuele wijzigingen van deze gebruiksvoorwaarden voorafgaand aan hun inwerkingtreding ter kennis brengen. U wordt geacht deze wijzigingen te aanvaarden vanaf de eerste aanmelding volgend op deze kennisgeving.  


5. Keuzerecht. U beslist zelf om al dan niet met een dienstverlener of een consument te contracteren en dit volgens de door U met deze dienstverlener of consument overeengekomen modaliteiten. De rol van immoFILTER is beperkt tot het faciliteren van het contact via de Website. immoFILTER wordt geen contractspartij in de overeenkomst tussen Uzelf en de dienstverlener of de consument en kan bijgevolg niet aansprakelijk worden gesteld tot naleving van verbintenissen uit hoofde van die overeenkomst. immoFILTER raadt aan om de overeenkomst tussen Uzelf en de dienstverlener of de consument steeds schriftelijk te formaliseren.


6. Diensten. De informatie die wordt vermeldt op de Website met betrekking tot de diensten wordt verstrekt door de dienstverleners zelf. immoFILTER zal de inhoud van deze informatie niet sturen of controleren. Elke dienstverlener of consument die een realisatie heeft geplaatst is dan ook exclusief verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, volledigheid en juistheid van deze informatie, alsook voor het rechtmatig karakter ervan. In geval van klachten over informatie op de Website dient U zich rechtstreeks tot de relevante dienstverlener te richten. Wij stellen een mededeling van eventuele klachten ter informatieve titel op prijs. immoFILTER heeft het recht om foutieve informatie aan te passen. immoFILTER heeft het recht om een IF-code, filmpjes, hyperlinks of content (foto's en tekst) toe te voegen op de profielen, realisaties met als doel relevante informatie te bieden en de ervaring te optimaliseren naar de gebruikers. immoFILTER kan tot slot de foto's die op de showrooms staan, (subtiel) gebruiken bij immoFILTER reclame-campagnes (bijv. facebook-advertentie, sociale media, ...). Elk profiel, zoekertje, realisatie dat wordt aangemaakt door een gebruiker of dienstverlener gaat door een goedkeuringsproces van immoFILTER. 


7. Dienstverleners. immoFILTER controleert de identiteit van elke dienstverlener voorafgaand aan diens registratie op de Website. immoFILTER kan de kwaliteit en/of de solvabiliteit van een dienstverlener evenwel niet garanderen, net zomin als de kwaliteit van de door deze dienstverlener geleverde prestaties. In geval van klachten over door de dienstverlener geleverde prestaties dient U zich rechtstreeks tot de relevante dienstverlener te richten. Wij stellen een mededeling van deze klachten ter informatieve titel op prijs.


8. Gedragscode. U verbindt zich ertoe op de Website: (1) enkel correcte, volledige (inclusief foto's) en actuele informatie mee te delen, en de meegedeelde informatie zonder onredelijke vertraging te corrigeren wanneer deze niet meer correct, volledig en actueel is; (2) geen inhoud, objecten of bestanden te plaatsen onder rubrieken die niet van toepassing zijn, schadelijk of hinderlijk zijn, dan wel de werking van Website vertragen of verstoren ; (3) geen wettelijke of reglementaire bepalingen te schenden en geen inbreuk te maken op rechten van derden; (4) altijd beleefd en hoffelijk te blijven, ook bij het gebruik van het interne mailsysteem; immofilter is gerechtigd om ten alle tijden een controle op de informatie vermeld op de Website uit te oefenen. U zal immofilter op eerste verzoek bijkomende toelichting en/of ondersteuning met betrekking tot de informatie vermeld op de Website bezorgen. In geval van een schending van één of meerdere van deze verbintenissen, is immofilter gerechtigd om, zonder voorafgaande ingebrekestelling en met onmiddellijk ingang, de gecontesteerde inhoud, objecten of bestanden te verwijderen, onverminderd de overige remedies waarover zij op basis van deze gebruiksvoorwaarden beschikt.


9. Beëindiging. U kan de Overeenkomst met immoFILTER op elk ogenblik beëindigen door uw account af te sluiten via de Website. immoFILTER is op haar beurt gerechtigd om Overeenkomst te beëindigen per e-mail door een opzeg van drie (3) kalenderdagen in acht te nemen. Indien U één of meerdere van Uw verbintenissen uit hoofde van deze Overeenkomst zou schenden, is  immoFILTER evenwel gerechtigd om de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling en met onmiddellijk ingang naar keuze hetzij, te schorsen totdat de schending is geremedieerd hetzij, te beëindigen. Een beëindiging van de Overeenkomst heeft tot gevolg dat Uw account wordt afgesloten en dat U geen gebruik meer kan maken van de Dienstverlening.


10. Klachten. Klachten met betrekking tot de Dienstverlening dienen op straffe van verval per e-mail te worden gemeld aan immoFILTER binnen een termijn van acht (8) dagen volgend op de dag waarop redelijkerwijze mag worden aangenomen dat U de oorzaak van de klacht hebt vastgesteld. Elke rechtsvordering met betrekking tot de Dienstverlening dient op straffe van verval te worden ingesteld binnen een termijn van 90 dagen volgend op de op de dag waarop redelijkerwijze mag worden aangenomen dat U de oorzaak van de onderliggende klacht hebt vastgesteld.  


11. Intellectuele Eigendomsrechten. immoFILTER is de exclusieve eigenaar en houder van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website en de Dienstverlening, met uitzondering van de informatie op de Website geplaatst door Uzelf (de IER). U verkrijgt slechts een niet-exclusief gebruiksrecht met betrekking tot deze IER, beperkt tot een gebruik dat strikt noodzakelijk is om van de Dienstverlening te kunnen genieten onder de voorwaarden en modaliteiten van deze Overeenkomst. U zal de IER niet aanwenden voor eigen rekening of voor rekening van derden, U zal geen inbreuk plegen op de IER en U zal zich onthouden van enig handelen of nalaten dat de rechten van immoFILTER op deze IER kan schaden of verminderen. 


12. Aansprakelijkheid. De verbintenissen van immoFILTER uit hoofde van de Overeenkomst kwalificeren als inspanningsverbintenissen. immoFILTER is slechts aansprakelijk voor rechtstreekse en voorzienbare schade als gevolg van een ernstige en toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van haar verbintenissen uit hoofde van de Overeenkomst. immoFILTER is niet aansprakelijk voor indirecte schade (verlies van inkomsten, imagoverlies, verlies van goodwill, personeelskosten, enz …). 


13. Overmacht. U begrijpt dat immoFILTER afhankelijk is van derden om de Website online te houden (o.a. servereigenaar, netwerkprovider, netbeheerder, elektriciteitsleverancier, enz …). Het handelen of verzuim van deze derden maakt in hoofde van immoFILTER dan ook Overmacht uit.


14. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank. Het Belgisch recht is van toepassing op deze Overeenkomst. De rechtbanken en hoven van het rechtsgebied van Uw woonplaats zijn bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen met betrekking tot deze Overeenkomst indien u een consument bent. Indien u een dienstverlener bent zijn de  rechtbanken en hoven van het rechtsgebied van de zetel van immoFILTER bevoegd.


15. Vragen.  Vragen over de toepassing van deze gebuiksvoorwaarden, kan u richten aan immoFILTER via e-mail: info@immofilter.be.


__________________________________________


REGLEMENT immoFILTER “WIN FOR LIFE” - ACTIES:


ACTIE 1: “Word gratis Lid”

“Maak een gratis account” op immofilter.be & ontvang 2 gratis Win for life van 1€


ACTIE 2: “Deel je realisaties”

"Deel je realisaties” op immofilter.be & ontvang tot 30 gratis Win for life van 1€


ACTIE 3: "Plaats je verbouw-opdrachten"

"Plaats je verbouw-opdrachten” op immofilter.be & ontvang tot 30 gratis Win for life van 1€


ARTIKEL 1: Algemene gebruiksvoorwaarden & privacyverklaring

Door deel te nemen aan deze actie accepteert u de algemene gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring van www.immofilter.be


ARTIKEL 2: Termijn

Vanaf 03/01/2021 om 0.01 u. tot  30/06/2021 23u59 zal immoFILTER, Interleuvenlaan 62 Bus 54, 3001 Leuven, België, twee acties zonder aankoopverplichting organiseren. Deze acties kunnen vervroegd eindigen omwille van uitputting van de voorraad van de Win For Life cadeaucheques/krasloten. Dit zal gecommuniceerd geworden op de website. Deelnemen aan de acties kan via de links, “SCHRIJF JE IN”, “DEEL JE REALISATIE” "PLAATS JE VERBOUW-OPDRACHT en/of  & in de menubalk op de website: www.immofilter.be.

ARTIKEL 3: Deelnemers

De acties zijn enkel toegankelijk voor particuliere (geen bedrijven) volwassenen van minstens achttien jaar oud en die in België wonen. immoFILTER kan een persoon op elk moment (en zonder verplichting om de beslissing te motiveren) uitsluiten van deelname gedurende een specifieke periode tijdens de acties die immoFILTER organiseert op grond van een inbreuk (of vermoeden van inbreuk) op één van de deelname-voorwaarden of in het geval van misbruik, fraude of een valse deelname aan de acties. Een georganiseerde en/of groepsdeelname aan de acties wordt beschouwd als fraude en zal automatisch tot uitsluiting leiden.

ARTIKEL 4: Voorwaarde deelname

Om deel te nemen, moet de deelnemer de procedure/voorwaarden volgen zoals vermeld in dit reglement of op de website (www.immofilter.be) en zich inschrijven met een correct e-mailadres. Er is geen andere manier om deel te nemen aan deze acties dan die vermeld in dit reglement. Elke valse, onvolledige, dubbele, of onleesbare inschrijving zal als ongeldig worden beschouwd.

Er kan maximaal 1 account/lid aangemaakt worden per persoon (=actie 1). Deelnemende personen kunnen meerdere realisaties delen (= actie 2), meerdere verbouwopdrachten plaatsen (actie 3).

Er worden maximaal 32 gratis Win for Life cadeaucheques/krasloten toegekend per deelnemende persoon. Als een deelnemende persoon bijvoorbeeld 10 verschillende en geldige realisaties deelt, zal de deelnemende persoon niet 50 (vijftig), maar 30 (dertig) Win For Life cadeaucheques/krasloten ontvangen. immoFILTER kan op ieder moment aan de deelnemers vragen om hun identiteit en (ver)bouwrealisaties te bewijzen.


ARTIKEL 5:  Deelname-voorwaarden per actie

Om deel te kunnen nemen aan de acties, moeten onderstaande voorwaarden vervuld zijn en geldig worden ingevuld en/of verzonden via de website.


ACTIE 1: “Word gratis lid”

1) Klik op “Schrijf je in (https://www.immofilter.be/nl/signup)” in de menubalk en vraag je lidmaatschap aan

2) immoFILTER stuurt je een uitnodigingscode om je account aan te maken

3) Vul het formulier volledig, correct en juist in & maak je account aan.

4) immoFILTER keurt na ontvangst van de registratie je account goed, als aan de voorwaarden zijn voldaan, en verstuurt 2 Win For Life cadeaucheques/krasloten van 1€.


ACTIE 2: “Deel je (ver)bouwrealisaties”

Om aan actie 2 deel te kunnen nemen, moet de deelnemende persoon lid zijn van immoFILTER.be (zie actie 1).

1) Klik op “Plaats zoekertje”  en kies voor "REALISATIES"

2) Vul het formulier volledig en correct in: (voor & na) foto’s, technische gegevens zoals merken, kleuren, materialen, naam eventuele architect, aannemers/vakmannen, bouwhandel, budget-indicatie, enz. en druk op "plaats advertentie".

3) immoFILTER keurt na ontvangst van de realisatie, als aan de voorwaarden zijn voldaan, goed en verstuurt 10 gratis Win For Life cadeaucheques/krasloten van 1€.

Definitie van een (VER)BOUWREALISATIE:

- is een (ver)bouwproject waarbij de deelnemende persoon als bouwheer optrad/optreedt.

- is volledig door architecten, aannemers en/of (deels) door de deelnemende persoon zelf opgeleverd

- niet langer dan twee jaar geleden opgeleverd.

Indien een realisatie niet past binnen de definitie volgens immoFILTER kan de realisatie door immoFILTER  worden geweigerd en als ongeldig worden verklaard. De realisatie is daadwerkelijk echt en je verklaart dit ook in eer en geweten door deel te nemen aan deze actie.


ACTIE 3: “Plaats je (ver)bouwopdracht”

Om aan actie 3 deel te kunnen nemen, moet de deelnemende persoon lid zijn van immoFILTER.be (zie actie 1).

1) Klik op “Plaats zoekertje”  en kies voor "REALISATIES"

2) Vul het formulier volledig en correct in: foto’s, beschrijving van opdracht, wensen zoals merken, kleuren, materialen, budget-indicatie, enz. en druk op "plaats advertentie".

3) immoFILTER keurt na ontvangst van de verbouw-opdracht, als aan de voorwaarden zijn voldaan, goed en verstuurt 10 gratis Win For Life cadeaucheques/krasloten van 1€.


Definitie van een (VER)BOUWOPDRACHT:

- is een (ver)bouwopdracht waarbij de deelnemende persoon als bouwheer optreedt.

- is een verbouwopdracht met als doel aan te vangen in de toekomst (binnen een termijn van 1.5 jaar)

Indien een verbouwopdracht niet past binnen de definitie volgens immoFILTER kan de verbouwopdracht door immoFILTER  worden geweigerd en als ongeldig worden verklaard. De verbouwopdracht is daadwerkelijk echt en je verklaart dit ook in eer en geweten door deel te nemen aan deze actie.


ARTIKEL 6: Win For Life cadeaucheques/krasloten

Binnen het kader van deze acties zullen de Win For Life (cadeaucheques/krasloten) worden verstuurd worden via mail of via de post. De wijze van verzending (via de post of via mail) wordt bepaald door immoFILTER. 

Verzending via mail:

Er worden Win For Life cadeaucheques met validatie-codes van “Win for Life van 1€” verstuurd die de deelnemende persoon in een verkooppunt van de Nationale Loterij kunnen inruilen voor een Win for Life van 1€. 

Elke validatie-code (barcode) geldt telkens voor één Win For Life en is niet cumuleerbaar. De cheques zijn niet geldig zonder validatie-code. De waarde is ook niet omzetbaar in baar geld. De cadeaucheque vervalt na de geldigheidstermijn.

De Nationale Loterij overhandigt de Win for Life 1 euro krasbiljetten via haar verkooppunten, uitgerust met een GT1200 of handheld terminal, aan de houders van een geldige cadeaucheque (met geldige barcode voorgelegd op papier of met smartphone).

Verzending via de post:

Via de post worden er fysieke Win For Life biljetten van 1€ verstuurd. Het kraslot vervalt na de geldigheidstermijn.


De Win For Life - acties lopen tot zolang de voorraad Win For Life (cadeaucheques/krasloten) strekt.

 De Nationale Loterij betaalt de winsten uit aan de winnaars overeenkomstig het toepasselijke reglement van De Nationale Loterij.


ARTIKEL 7: Verzending Win For Life Cadeaucheques/Krasloten

immoFILTER zal de cadeaucheque(s)/krasloten per e-mail of per post versturen, binnen de 14 dagen die volgen op de bevestiging van een geldige deelname aan de actie(s). Indien dit later zou zijn omwille van specifieke redenen, zal immoFILTER de deelnemende persoon/personen hiervan op de hoogte stellen.

immoFILTER behoudt zich het recht voor om de identiteit en de vereiste minimumleeftijd te controleren om de Win for Life cadeaucheque(s)/krasloten te kunnen toekennen.

immoFILTER kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer een cadeaucheque tijdens zijn verzending verloren raakt via mail of via de post.

Wanneer  Win For Life cadeaucheques niet ter bestemming geraakt (onjuist mailadres, geen reactie van het lid op de aankondiging dat er informatie ontbreekt, verkeerd postadres, niet aankomen via de post, …), of wanneer een lid geen gevolg geeft aan een verzoek vanwege immoFILTER om bijkomende informatie, dan zal er een bericht worden verstuurd naar het door het desbetreffende lid opgegeven e-mailadres.

In dat bericht zal hem één week de tijd worden gegund om alsnog de gevraagde gegevens voor de verzending van de Win For Life cadeaucheques/krasloten mee te delen. Blijft dat bericht onbeantwoord of worden de gevraagde gegevens niet tijdig verstuurd, dan verliest het desbetreffende lid elk recht op zijn Win For Life cadeaucheques/krasloten.


ARTIKEL 8: Overdraagbaarheid

De cadeaucheques zijn ondeelbaar en moeten worden aanvaard zoals deze zijn toegekend. De cadeaucheques kunnen niet worden overgedragen.

De verantwoordelijkheid van immoFILTER stopt bij het verzenden van de Win For Life (cadeauvouchers/krasloten) naar de deelnemende persoon in eerste rang.


ARTIKEL 9: Diefstal of verlies

In het geval van verlies of diefstal is immoFILTER geen terugbetaling, omruiling tegen geldwaarde en/of compensatie verschuldigd. Er zal absoluut nooit sprake zijn van een terugbetaling in geld.


ARTIKEL 10: Aansprakelijkheid

immoFILTER geeft of verleent geen garantie voor de Win For Life (cadeaucheques/krasloten) en aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor:

  • diefstal, verlies, beschadiging, een ongeluk of kosten van welke aard ook die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg kunnen zijn van deelname aan deze acties, het toekennen van de cadeaucheques/krasloten of eender welk gebruik van de cadeaucheques/krasloten;
  • Het niet-tijdig inruilen van de cadeauvoucher of het innen van een winnend kraslot.
  • eender welke technische problemen op de website en/of in het e-mailsysteem, noch voor mogelijke incompatibiliteit tussen de technologieën die worden gebruikt voor de acties en de hardware- en/of softwareconfiguratie die de deelnemer gebruikt;
  • eender welke bijkomende kosten voor de gebruiker om te profiteren of gebruik te maken van de cadeaucheque;
  • de beslissing of weigering van eender welke autoriteit die voorkomt of verbiedt dat de deelnemer gebruik maakt van de cadeaucheque.


Bovendien zal iedere deelnemer die het goede verloop van de acties probeert te verstoren, van deelname worden uitgesloten.


ARTIKEL 11: Eventuele kosten deelname

Alle eventuele kosten die voortvloeien uit deelname aan de acties zijn volledig ten laste van de deelnemer. De deelnemers kunnen in geen enkel geval de kosten voor deelname verhalen op de organisator.


ARTIKEL 12: Wijzigingen

immoFILTER behoudt zich het recht voor om de regels van de acties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, in te korten of te annuleren indien onvoorziene omstandigheden of omstandigheden buiten zijn controle dat vereisen. Dergelijke gevallen kunnen geen aanleiding geven tot eender welke vordering tegen immoFILTER.


ARTIKEL 13: Aanvaarden regels

Deelname aan deze acties impliceert de volledige en totale aanvaarding van deze regels en gebruiksvoorwaarden in hun geheel. immoFILTER zal beslissen over alle praktische moeilijkheden wat de toepassing of interpretatie van de regels betreft. Elke klacht met betrekking tot deze acties moet binnen zeven werkdagen schriftelijk of via mail worden overgemaakt aan het hoofdkantoor van immoFILTER (Interleuvenlaan 62 Bus 54, 3001 Leuven, België - info@immofilter.be). In geen enkel geval worden klachten mondeling of telefonisch behandeld. Klachten die niet schriftelijk zijn overgemaakt of die zijn overgemaakt na de aangegeven termijn, worden niet in overweging genomen.


ARTIKEL 14: Persoonsgegevens

Door deel te nemen aan de acties, gaat u ermee akkoord dat alle persoonlijke informatie die u verschafte kan worden bewaard en gebruikt door immoFILTER, Interleuvenlaan 62 Bus 54, 3000 Leuven, België. Deze gegevens worden niet gedeeld met derden.

immoFILTER gebruikt de gegevens die via deze acties verzameld worden om te controleren of je voldoet aan de deelname-voorwaarden en voor de levering van de cadeaucheque(s)/krasloten. Meer informatie over jouw rechten en de aanspreekpunten in verband met privacy vind je in de algemene privacyverklaring van immoFILTER. Je vindt ze op https://www.immofilter.be/nl/infos/privacy. We houden de gegevens bij gedurende de periode die nodig is voor de afhandeling van de acties en behandeling van eventuele betwistingen hieromtrent.


ARTIKEL 15: Publicatie op sociale media/kanalen immofilter.be

De gedeelde realisaties worden publiek geplaatst op www.immofilter.be en immoFILTER kan deze realisaties verder tonen op haar sociale kanalen (Instagram, Pinterest, enz.),  reclame-campagnes en e-books (inspiratieboeken, ...)


ARTIKEL 15: Geschillen

Dit reglement valt onder de Belgische wetgeving. Alleen de rechtbank van Leuven is bevoegd in het geval van geschillen die voortvloeien uit deze actie.


De deelnemer doet uitdrukkelijk afstand van elk recht om de geldigheid of de bewijswaarde van per e-mail verstuurde informatie en/of berichten aan te vechten louter omdat ze per e-mail verstuurd zijn. Dit staat los van het recht van de deelnemer om bewijs van het tegendeel te leveren.


Als de rechter een bepaling van dit reglement ongeldig of niet-afdwingbaar zou verklaren, zal dat geen invloed hebben op de geldigheid of afdwingbaarheid van de andere bepalingen. 

Indien nodig wordt voorzien in een geldige, inhoudelijk vergelijkbare vervangende bepaling.


ARTIKEL 16: Vragen

Vragen over deze acties zullen niet mondeling worden beantwoord.


ARTIKEL 17: Uitsluiting

Gegevens die niet passen in het actiethema of die als ongepast worden beschouwd, komen niet in aanmerking voor de actie(s). immoFILTER heeft het laatste woord om te bepalen of een inzending al dan niet in aanmerking komt voor de actie(s). De deelnemer wordt niet op de hoogte gebracht als hij/zij voor de actie(s) wordt uitgesloten.


ARTIKEL 18: Sanctie misbruik of inbreuken

In geval van misbruik, misleiding, bedrog (bv. deelnemen met ongeldige of vervalste persoonsgegevens en foto’s, …) of inbreuk op dit reglement, heeft de organisator het recht om de betrokken deelnemer uit te sluiten. De deelnemer kan daarbij geen rechten doen gelden ten aanzien van de organisator, de bij de wedstrijd betrokken derden of hun aangestelden, lasthebbers of medewerkers. De organisator heeft in die gevallen ook het recht om:

(i) de teruggave te vorderen van een eventueel al overhandigde cadeaucheque, en (ii) een schadevergoeding te eisen voor de door de organisator, de bij de actie betrokken derden of hun aangestelden, lasthebbers of medewerkers geleden schade (inclusief imagoschade).


Verantwoordelijk uitgever: 

immoFILTER BV, Interleuvenlaan 62 Bus 54, 3001 Leuven, België, BTW BE 0699.578.153