Informatie over immoFILTER

Gebruiksvoorwaarden

GEBRUIKSVOORWAARDEN immoFILTER

1. immoFILTER. Deze gebruiksvoorwaarden behoren toe aan immoFILTER, met maatschappelijke zetel tLeuven, Sluisstraat 79 Bus 0301, met ondernemingsnummer 0699.578.153 en met e-mail: info@immofilter.be. 


2. Dienstverlening. immoFILTER is een onafhankelijk platform|tool met focus op ontzorging, zodat de huur, aan -en verkoop of verbouwing van een woning zorgeloos en vlot kan verlopen. immoFILTER verzamelt daartoe de geschikte expertise en diensten in één gemakkelijk bereikbaar online platform. Via www.immofilter.be en www.immofilter.com (de Website) kunnen dienstverleners een profiel aanmaken om hun diensten en realisaties kenbaar te maken aan het publiek. Consumenten kunnen zelf ook realisaties plaatsen en|of  profielen van dienstverleners consulteren en rechtstreeks met deze dienstverleners in contact treden met het oog op het contracteren van deze diensten (de Dienstverlening). Tot slot biedt immoFILTER ook enkele gratis tools als aanvulling: Huisbezoek-rapport, KIDS Huisbezoek-rapport en KOT-rapport.


3. U.
U bent een consument die gebruik maakt van de gratis tools van immoFILTER en/of op zoek naar een dienstverlener met de geschikte expertise met oog op het contracteren van de aangeboden diensten of een dienstverlener met expertise die haar diensten kenbaar wil maken aan het publiek via de Website en door consumenten gecontacteerd wenst te worden met het oog op het contracteren van deze diensten of het plaatsen van een realisatie. Om je te kunnen registreren dient er voorafgaandl


4. Toepasselijkheid. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen immoFILTER en Uzelf met betrekking tot de Dienstverlening en dit vanaf de registratie van Uw account (de Overeenkomst). Via deze registratie erkent U kennisname en aanvaarding van deze gebruiksvoorwaarden. immoFILTER zal U eventuele wijzigingen van deze gebruiksvoorwaarden voorafgaand aan hun inwerkingtreding ter kennis brengen. U wordt geacht deze wijzigingen te aanvaarden vanaf de eerste aanmelding volgend op deze kennisgeving.  


5. Keuzerecht. U beslist zelf om al dan niet met een dienstverlener of een consument te contracteren en dit volgens de door U met deze dienstverlener of consument overeengekomen modaliteiten. De rol van immoFILTER is beperkt tot het faciliteren van het contact via de Website. immoFILTER wordt geen contractspartij in de overeenkomst tussen Uzelf en de dienstverlener of de consument en kan bijgevolg niet aansprakelijk worden gesteld tot naleving van verbintenissen uit hoofde van die overeenkomst. immoFILTER raadt aan om de overeenkomst tussen Uzelf en de dienstverlener of de consument steeds schriftelijk te formaliseren.


6. Diensten. De informatie die u vermeldt op de Website met betrekking tot de diensten wordt uitsluitend verstrekt door de dienstverleners zelf. immoFILTER zal de inhoud van deze informatie niet sturen of controleren. Elke dienstverlener of consument die een realisatie heeft geplaatst is dan ook exclusief verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, volledigheid en juistheid van deze informatie, alsook voor het rechtmatig karakter ervan. In geval van klachten over informatie op de Website dient U zich rechtstreeks tot de relevante dienstverlener te richten. Wij stellen een mededeling van eventuele klachten ter informatieve titel op prijs.


7. Dienstverleners. immoFILTER controleert de identiteit van elke dienstverlener voorafgaand aan diens registratie op de Website. immoFILTER kan de kwaliteit en/of de solvabiliteit van een dienstverlener evenwel niet garanderen, net zomin als de kwaliteit van de door deze dienstverlener geleverde prestaties. In geval van klachten over door de dienstverlener geleverde prestaties dient U zich rechtstreeks tot de relevante dienstverlener te richten. Wij stellen een mededeling van deze klachten ter informatieve titel op prijs.


8. Gedragscode. U verbindt zich ertoe op de Website: (1) enkel correcte, volledige (inclusief foto's) en actuele informatie mee te delen, en de meegedeelde informatie zonder onredelijke vertraging te corrigeren wanneer deze niet meer correct, volledig en actueel is; (2) geen inhoud, objecten of bestanden te plaatsen onder rubrieken die niet van toepassing zijn, schadelijk of hinderlijk zijn, dan wel de werking van Website vertragen of verstoren ; (3) geen wettelijke of reglementaire bepalingen te schenden en geen inbreuk te maken op rechten van derden; (4) altijd beleefd en hoffelijk te blijven, ook bij het gebruik van het interne mailsysteem; immofilter is gerechtigd om ten alle tijden een controle op de informatie vermeld op de Website uit te oefenen. U zal immofilter op eerste verzoek bijkomende toelichting en/of ondersteuning met betrekking tot de informatie vermeld op de Website bezorgen. In geval van een schending van één of meerdere van deze verbintenissen, is immofilter gerechtigd om, zonder voorafgaande ingebrekestelling en met onmiddellijk ingang, de gecontesteerde inhoud, objecten of bestanden te verwijderen, onverminderd de overige remedies waarover zij op basis van deze gebruiksvoorwaarden beschikt.


9. Beëindiging. U kan de Overeenkomst met immoFILTER op elk ogenblik beëindigen door uw account af te sluiten via de Website. immoFILTER is op haar beurt gerechtigd om Overeenkomst te beëindigen per e-mail door een opzeg van drie (3) kalenderdagen in acht te nemen. Indien U één of meerdere van Uw verbintenissen uit hoofde van deze Overeenkomst zou schenden, is  immoFILTER evenwel gerechtigd om de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling en met onmiddellijk ingang naar keuze hetzij, te schorsen totdat de schending is geremedieerd hetzij, te beëindigen. Een beëindiging van de Overeenkomst heeft tot gevolg dat Uw account wordt afgesloten en dat U geen gebruik meer kan maken van de Dienstverlening.


10. Klachten. Klachten met betrekking tot de Dienstverlening dienen op straffe van verval per e-mail te worden gemeld aan immoFILTER binnen een termijn van acht (8) dagen volgend op de dag waarop redelijkerwijze mag worden aangenomen dat U de oorzaak van de klacht hebt vastgesteld. Elke rechtsvordering met betrekking tot de Dienstverlening dient op straffe van verval te worden ingesteld binnen een termijn van 90 dagen volgend op de op de dag waarop redelijkerwijze mag worden aangenomen dat U de oorzaak van de onderliggende klacht hebt vastgesteld.  


11. Intellectuele Eigendomsrechten. immoFILTER is de exclusieve eigenaar en houder van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website en de Dienstverlening, met uitzondering van de informatie op de Website geplaatst door Uzelf (de IER). U verkrijgt slechts een niet-exclusief gebruiksrecht met betrekking tot deze IER, beperkt tot een gebruik dat strikt noodzakelijk is om van de Dienstverlening te kunnen genieten onder de voorwaarden en modaliteiten van deze Overeenkomst. U zal de IER niet aanwenden voor eigen rekening of voor rekening van derden, U zal geen inbreuk plegen op de IER en U zal zich onthouden van enig handelen of nalaten dat de rechten van immoFILTER op deze IER kan schaden of verminderen. 


12. Aansprakelijkheid. De verbintenissen van immoFILTER uit hoofde van de Overeenkomst kwalificeren als inspanningsverbintenissen. immoFILTER is slechts aansprakelijk voor rechtstreekse en voorzienbare schade als gevolg van een ernstige en toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van haar verbintenissen uit hoofde van de Overeenkomst. immoFILTER is niet aansprakelijk voor indirecte schade (verlies van inkomsten, imagoverlies, verlies van goodwill, personeelskosten, enz …). 


13. Overmacht. U begrijpt dat immoFILTER afhankelijk is van derden om de Website online te houden (o.a. servereigenaar, netwerkprovider, netbeheerder, elektriciteitsleverancier, enz …). Het handelen of verzuim van deze derden maakt in hoofde van immoFILTER dan ook Overmacht uit.


14. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank. Het Belgisch recht is van toepassing op deze Overeenkomst. De rechtbanken en hoven van het rechtsgebied van Uw woonplaats zijn bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen met betrekking tot deze Overeenkomst indien u een consument bent. Indien u een dienstverlener bent zijn de  rechtbanken en hoven van het rechtsgebied van de zetel van immoFILTER bevoegd.


15. Vragen.  Vragen over de toepassing van deze gebuiksvoorwaarden, kan u richten aan immoFILTER via e-mail: info@immofilter.be.